info@panadisplay.com
דרישות תוכנה

דרישות תוכנה

Apr 26, 2019

3.1.2 דרישת תוכנה

יישומי ההדגמה פותחו על מהדורת MSVC 2010 Express. הפרויקט יכול להיות גם

נפתח בגרסאות מאוחרות יותר של MSVC אשר יעברו מהגרסה הקודמת. שים לב כי בחלק

מקרים MSVC לא ישנה את כלי הפלטפורמה שהוגדרו במהלך ההעברה של הפרויקט.

לפני הפעלת הקוד, ודא שכבל / ממשק USB-SPI (כגון C232HM) מחובר

יציאת ה- USB של המחשב ומנהלי ההתקנים של FTDI Windows נטענים. המתאם צריך

מופיעים בקטע בקרי אפיק טורי אוניברסלי של מנהל ההתקנים.

אם התקנת מנהל ההתקן לא בוצעה, עיין במדריך למשתמש עבור USB - SPI

ממשק עבור הוראות על התקנת הממשק.


3.1.3 מבנה התיקייה

קובץ ה- zip שסופק תומך בפלטפורמות שונות. הקבצים העיקריים הקשורים לפלטפורמת MSVC הם:

 תיקיה פרוייקט -> Msvc_win32 מכיל את הפרויקט ואת קבצי פתרון (למשל פרויקט ->

Msvc_win32 -> FT_App_Gradient -> Ft_App_Gradient.sln)

 תיקיית Src כוללת את קבצי המקור c עבור פונקציות היישום והתמיכה העיקריות

 תיקיה Hdr מכיל קבצי כותרת ותיקיית משנה Msvc_win32 מכיל כותרות נוספות עבור

פלטפורמת MSVC

 תיקיית Test מכילה קבצים תומכים לפרויקט הנדרש (לדוגמה,

תמונות מפת סיביות)

פרטים מלאים ניתנים בקובץ readme הכלול בחבילה zip הפרויקט.

3.1.4 טוען את הפרויקט

ניתן לפתוח את קוד הקוד בתוכנת Visual Studio. הפתרון יכול להיות

נפתח על ידי לחיצה כפולה על קובץ .sln (לדוגמה, פרויקט -> Msvc_win32 -> FT_App_Gradient ->

Ft_App_Gradient.sln) או על ידי קובץ -> פתח פרוייקט / פתרון בתוכנת Visual Studio עצמה.

3.1.5 הגדרת הפרויקט

לפני הפעלת ההדגמה, ודא כי הפרויקט מוגדר עבור לוח FT8xx הנכון

גודל הקובץ בתוך הקובץ FT_Platform.h אשר ניתן לפתוח מחלון Explorer Explorer

ב - Visual Studio. לפרטים נוספים ראה סעיף 4.

3.1.6 הפעלת הפרויקט

כדי להפעיל את הפרויקט, לבצע נקי או לבנות מחדש את כל דרך התפריט BUILD. לאחר מכן, בחר את Debug

מצב מהתפריט הנפתח והתחל באגים.

image

חלון הפקודה יופיע מספר שניות לאחר לחיצה על הלחצן Local Debugger של Windows

ואת המסך כיול הראשונית יוצג על המסך של מודול LCD.

image

3.1.7 הפסקת ההפגנה

כדי לעצור את איתור באגים, ניתן להשתמש בפריט התפריט של Visual Studio DEBUG -> Stop Debugging

ניתן לסגור את חלון הפקודה באמצעות לחצן הצלב בפינה הימנית העליונה של חלון הפקודה.

Breakpoints ו דריכה ניתן להשתמש בעת הפעלת הקוד כדי לאפשר את הפעולה להיות יותר

הבינו בקלות. שים לב כי הקוד בונה buffers של פקודות עבור FT8xx ולכן

התוצאה לא תהיה גלויה עד שהפונקציות Swap ו- Flush_Co_Buffer בוצעו.