info@panadisplay.com
סופי הפעלה, פרויקט משתמש נדרש לציין את הנתיב ואת שם הספרייה אמולטור FT800.

סופי הפעלה, פרויקט משתמש נדרש לציין את הנתיב ואת שם הספרייה אמולטור FT800.

Apr 26, 2019

3.4 בנה והפעל

לאחר העברת היישום לאמולטור FT800 בהתאם להוראות לעיל, על מנת

לבנות את ההפעלה הסופית, פרויקט המשתמש נדרש לציין את הנתיב ואת השם של FT800

ספריית אמולטור.

עבור בנייה לבנות, ציין את הספרייה אמולטור FT800 בשם "FT800Emu.lib".

לבניית debug, ציין את ספריית האמולטור FT800 בשם "FT800Emud.lib".

שים לב כי גירסת Microsoft Visual Studio 2012 Express היא חובה לקשר עם האמולטור

ספריה לבנות את היישום שלך.

התמונה הבאה מציגה צילום מסך של כאשר יישום הלוגו של FT800 פועל על גבי

FT800 אמולטור.

image

image