info@panadisplay.com
סינכרון EVE

סינכרון EVE

Apr 26, 2019

בחלק מהמקרים, יש צורך להמתין עד שהמעבד המשותף מעבד את כולם

פקודות מצטיינים. כאשר מנוע מעבד המעבד משלים את המצטיין האחרון

הפקודה במאגר הפקודה, זה מעלה את האינטראקציה INT_CMDEMPTY. אחרת

הגישה היא שה- MCU יכול לסקור את REG_CMD_READ עד שיהיה שווה ל- REG_CMD_WRITE.

מצב אחד המחייב סינכרון הוא לקרוא את הערך של REG_CMD_DL, מתי

ה- MCU צריך לעשות כתיבה ישירה לתוך רשימת התצוגה. במצב זה על MCU

המתן עד שהמנוע של המעבד המשותף אינו פעיל לפני קריאת REG_CMD_DL.