info@panadisplay.com
תאימות של פרוייקטים הדגמה ברחבי התקנים שונים EVE לוחות הפגנה

תאימות של פרוייקטים הדגמה ברחבי התקנים שונים EVE לוחות הפגנה

Apr 26, 2019

2 יישום מטריקס

סעיף זה מציג את התאימות בין פרויקטי ההדגמה על פני התקני EVE השונים

לוחות הפגנה. העמודה EVE2 מציינת את הדגמות התומכות ב- EVE2

(FT81x) התקנים בנוסף FT80x.

image

image

איור 2.1 טבלה פלטפורמה הדגמות EVE