info@panadisplay.com
בקר יחיד בקר וממשקי משתמש

בקר יחיד בקר וממשקי משתמש

Mar 11, 2019

ממשקי התקשורת משתנים בהתאם לגיל מערכת המיקרו-בקר. מערכות מוקדמות עשויות ליישם יציאה טורית כדי לספק לולאה RS-232 או הנוכחי. ניתן להשתמש ביציאה הטורית על-ידי תוכנית היישום או שניתן להשתמש בה, בשילוב עם צג ROM, כדי להעביר תוכניות לזיכרון המיקרו-בקר. מיקרו-בקרים נוכחיים עשויים לתמוך ב- USB, ברשתות אלחוטיות (Wi-Fi, ZigBee או אחרים), או לספק חיבור אתרנט. בנוסף, הם עשויים לתמוך מחסנית פרוטוקול TCP / IP. להתקנים מסוימים יש קושחה זמינה ליישום שרת אינטרנט, המאפשר למפתח יישומים לבנות במהירות מכשיר או מערכת המאפשרים שימוש באינטרנט.