info@panadisplay.com
בקר לוגי הניתן לתכנות PLC נושאים של מחזור סריקה

בקר לוגי הניתן לתכנות PLC נושאים של מחזור סריקה

Mar 11, 2019

קיימים חמישה שלבים עיקריים במחזור הסריקה:


קריאת תשומות

ביצוע התוכנית

עיבוד בקשות תקשורת

ביצוע אבחון מעבד

כתיבת פלטי