info@panadisplay.com
בקר לוגי הניתן לתכנות

בקר לוגי הניתן לתכנות

Mar 11, 2019

מודלים רבים של בקרים כוללים יציאות תקשורת מובנות, באמצעות RS-232, RS-422, RS-485 או Ethernet. פרוטוקולים שונים כלולים בדרך כלל. רבים של פרוטוקולים אלה הם ספציפיים הספקים.


רוב הבקרים המודרניים יכולים לתקשר דרך רשת למערכת אחרת, כגון מחשב שמפעיל מערכת SCADA (פיקוח ובקרה על נתונים) או דפדפן אינטרנט.


בקרים המשמשים במערכות קלט / פלט גדולות יותר עשויים להיות בעלי תקשורת עמית-לעמית (P2P) בין המעבדים. זה מאפשר לחלקים נפרדים של תהליך מורכב יש שליטה בודדת תוך מתן תת מערכות לתאם מעל הקישור תקשורת. קישורים אלה תקשורת משמשים לעתים קרובות עבור התקני HMI כגון keypads או PC-type תחנות עבודה.


בעבר, חלק מהיצרנים הציעו מודולי תקשורת ייעודיים כפונקציית הרחבה שבה למעבד לא היה חיבור רשת מובנה.