info@panadisplay.com
תכונות אופטיות וחשמליות של גבישים נוזליים

תכונות אופטיות וחשמליות של גבישים נוזליים

Sep 25, 2017

26403844_1433223467Jj7l.png

העיקרון שהוזכר ונוסחת החישוב של חשמל אופטי יעברו מורכבים, פשוט אמר הוא מולקולות גביש נוזלי המאפיינים הפוטואלקטריים של מקדם דיאלקטרי מקדם שבירה וכן הלאה הם אניסוטרופיים, כך שנוכל להשתמש בתכונות אלה כדי לשנות את עוצמת האור האירוע , כדי ליצור סולם אפור, המשמש להציג רכיבים.

התצוגה משתמשת בגביש נוזלי שיוביל לשינוי כיוון הווקטור של האור.

האור הוא גם אלקטרומגנטי, אבל גם וקטור, אור טבעי הוא לכל הכיוונים, אבל אחרי מסנן מקטב, משאיר רק את אותו כיוון של אור.

26403844_1433223529KrtS.jpg

26403844_143322365594Bb.png