info@panadisplay.com
מושגים microarchitectural הרשמה שינוי שם

מושגים microarchitectural הרשמה שינוי שם

Mar 09, 2019

הרשמה שינוי שם מתייחס טכניקה המשמשת כדי למנוע ביצוע מיותר בהוראות של הוראות התוכנית בגלל שימוש חוזר של אותם רישומים לפי ההוראות האלה. נניח שיש לנו שתי קבוצות של הוראה אשר ישתמשו באותו רישום. קבוצה אחת של הוראות מבוצעת תחילה כדי להשאיר את הרשומה על הסט השני, אבל אם הקבוצה השנייה מוקצה לרשום דומה אחר, שתי קבוצות ההוראות ניתנות לביצוע במקביל (או) בסדרה.