info@panadisplay.com
קושחה מהבהבת

קושחה מהבהבת

Mar 11, 2019

ההבזק כרוך בהחלפה של קושחה או נתונים קיימים, הכלולים במודולי זיכרון EEPROM או flash הנמצאים בהתקן אלקטרוני, עם נתונים חדשים. ניתן לעשות זאת כדי לשדרג התקן או לשנות את ספק שירות הקשור לפונקציה של המכשיר, כגון שינוי מספק שירות טלפון נייד אחד לאחר או להתקנת מערכת הפעלה חדשה. אם הקושחה היא לשדרוג, זה נעשה לעתים קרובות באמצעות תוכנית מהספק, ולאפשר לעתים קרובות את הקושחה הישנה להישמר לפני השדרוג, כך שזה יכול להיות חוזר אם התהליך נכשל, או אם הגרסה החדשה מבצעת גרוע יותר.