info@panadisplay.com
יחידת בקרה אלקטרונית בדיקה ותיקוף

יחידת בקרה אלקטרונית בדיקה ותיקוף

Mar 11, 2019

במסגרת מחזור הפיתוח, היצרנים לבצע FMEAs מפורט וכישלונות אחרים כדי לתפוס מצבי כשל שיכול להוביל תנאים לא בטוחים או מטרד הנהג. בדיקות נרחבות ופעילויות אימות מתבצעות כחלק מתהליך אישור החלק של הייצור, כדי לקבל ביטחון בחומרה ובתוכנה. אבחון על הלוח או OBD מסייעים לספק נתונים ספציפיים הקשורים לאיזה מערכת או רכיב נכשלו או גרמו לכשל במהלך זמן הריצה ועזרו בביצוע תיקונים.